Kapłani pełniący posługę duszpasterską w naszej parafii uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym wprowadzenie w życie ustawy, znanej jako „ustawa Kamilka”, która stanowi nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Najważniejszym celem szkolenia było uświadomienie wszystkim zaangażowanym, że mają oni obowiązek reagowania na wszelkie przejawy przemocy wobec osób małoletnich.

Jednym z kluczowych punktów szkolenia jest informacja o konieczności posiadania określonych dokumentów, które wymaga ustawodawca. Wśród tych dokumentów znajduje się zaświadczenie o niekaralności oraz o niefigurowaniu w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym. Termin na złożenie tych zaświadczeń w Kurii Diecezjalnej wyznaczono na dzień 15 lipca.

Bardzo istotnym aspektem jest także weryfikacja wszystkich pracowników i wolontariuszy działających w parafii pod kątem spełnienia tych wymogów. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, zarówno w relacjach z dorosłymi, jak i w relacjach rówieśniczych, staje się priorytetem dla całej wspólnoty kościelnej.

Każda parafia zobowiązana jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wdrożenie i utrzymanie standardów związanych z „ustawą Kamilka”. Ponadto, standardy te powinny być regularnie aktualizowane w zależności od potrzeb.

Drugą istotną rolą wyznaczonej osoby jest zapewnienie dostępu dla ewentualnych poszkodowanych do zgłaszania incydentów i otrzymywania odpowiedniego wsparcia. Proboszcz każdej parafii ponosi odpowiedzialność za wdrożenie i przestrzeganie nowych procedur oraz za stworzenie bezpiecznego środowiska dla wszystkich członków wspólnoty kościelnej.

Wdrażanie „ustawy Kamilka” w diecezji kaliskiej symbolizuje zobowiązanie Kościoła do ochrony najmłodszych i podejmuje konkretne kroki w celu zapewnienia im bezpieczeństwa oraz opieki. Wspólnota wierzących jest zachęcana do zaangażowania się w proces wprowadzania tych standardów, aby przyczynić się do budowy środowiska wolnego od przemocy i pełnego troski o dobro najmłodszych. Ochrona małoletnich staje się naszym wspólnym priorytetem, a dbałość o nich jest znakiem troski i miłości, które powinny być obecne w sercu każdej wspólnoty.