Kan. 1055 Kodeksu Prawa Kanonicznego:

„Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”.

Dokumenty

 1. Akt chrztu z datą nie starszą niż 5 miesięcy wraz z adnotacją o bierzmowaniu
 2. Zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego (przy ślubie konkordatowym) – lub ksero aktu wcześniej zawartego kontraktu cywilnego
  Do załatwienia formalności w USC związanych ze ślubem konkordatowym (wyznaniowym) potrzeba:
  I. Zgłosić się do USC w miejscu stałego zameldowania jednej ze stron, zgłaszają się oboje narzeczeni z dowodem osobistym,
  II. Jeśli osoba urodzona jest poza miejscem w którym zgłasza się do urzędu, musi przedstawić odpis skrócony aktu urodzenia,
  III. Po uiszczeniu opłaty, narzeczeni otrzymują 3 egzemplarze „Zaświadczenia”, które dostarczają do kancelarii parafialnej. Na jego podstawie, po zawartym w kościele ślubie, urzędnik dokona cywilnej rejestracji związku.
  IV. Proboszcz parafii ma 5 dni roboczych na zgłoszenie do USC faktu zawartego małżeństwa, dlatego po cywilny akt małżeństwa można się zgłosić do USC najwcześniej w szóstym dniu po jego zawarciu (np. ślub odbył się w sobotę – akt małżeństwa można odebrać od następnego piątku),
  V. „Zaświadczenie” jest ważne 6 miesięcy, dlatego do USC należy się zgłosić dopiero wtedy, gdy czas do zawarcia małżeństwa jest krótszy niż 6 miesięcy (np. ślub ma się odbyć 09 lipca – do urzędu można iść po 09 stycznia). Na „Zaświadczeniu” podany jest termin upływu jego ważności.
 3. Ksero świadectwa z ostatniej klasy szkoły średniej z oceną z religii
 4. Zaświadczenie o odbyciu nauk przedmałżeńskich w parafii
 5. Zaświadczenie z poradni rodzinnej działającej przy parafiach
 6. Jeśli żadne z narzeczonych nie mieszka na terenie naszej parafii, należy dostarczyć pozwolenie proboszcza parafii ze strony narzeczonej lub narzeczonego
 7. dowody osobiste
 8. znajomość daty i miejsca I Komunii św.
 9. dane świadków (wiek i adres zamieszkania)

Czynności związane z przygotowaniem uroczystości:

 1. Na trzy miesiące przed ślubem należy dostarczyć komplet dokumentów w kancelarii parafialnej w celu spisania tzw. protokołu przedmałżeńskiego.
 2. Wcześniej ustalamy termin celebracji Sakramentu Małżeństwa. Zgłaszamy także rezygnację z terminu.
 3. W tygodniu poprzedzającym zawarcie małżeństwa należy zgłosić się do kancelarii 
  w celu spisania aktu małżeństwa, wcześniej można dostarczyć zapowiedzi.
 4. Prosimy, by zachować religijny, skromny charakter ceremonii ślubnej w kościele  i przed kościołem (zakaz sypania czymkolwiek przed kościołem). Wystrój kościoła winien być dostosowany do charakteru religijnego liturgii Mszy św. ślubnej. Najpiękniejszym darem dla młodych małżonków niech będzie przyjęcie Komunii św. podczas Mszy św. ślubnej przez wszystkich uczestników uroczystości; o ten dar można poprosić wysyłając zaproszenia dla gości.