Lista Ministrantów 2022

 • Mielczarek Mikołaj
 • Dyminikowski Jakub
 • Perdek Kamil
 • Smug Konrad
 • Serweta Tomasz
 • Gonera Mikołaj
 • Głąb Fabian
 • Stępień Maciej
 • Lachowicz Miłosz
 • Kuźnicki Tomasz
 • Gałka Błażej
 • Salamon Dawid

Kandydaci

 • Dębski Błażej
 • Maliński Tomasz
 • Golonka Bartosz
 • Knapik Jan
 • Salamon Tomasz
 • Stępień Franciszek

Dekalog Ministranta

 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.
 7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

Modlitwy ministrantów:

Przed służeniem

Oto za chwilę przystąpię „Do Ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją”.
Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Po służeniu

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby,
spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie,
szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen


W każdej parafii jedną z podstawowych grup duszpasterskich są ministranci.

Grupę tę tworzą chłopcy i młodzieńcy od drugiej klasy szkoły podstawowej, aż do wieku studenckiego.
Piękną rzeczą jest jeśli przy ołtarzu służy kilka pokoleń ministranckich. Co to znaczy? Mianowicie, że ministrantami są ojcowie i synowie, wówczas wspólnie służą przy ołtarzu na chwałę Pana Boga.

W naszej parafii grono ministrantów liczy 25 osób.

Bycie ministrantem to nie tylko służba przy ołtarzu, ale  również prawdziwy „styl życia” – dobry przykład w szkole, na ulicy w sąsiedztwie, a co za tym idzie – stała formacja i wzrost duchowy. Każdy ministrant jest również zobowiązany do wyznaczonych dwóch dyżurów w ciągu tygodnia, które są punktowane i nagradzane.

W życiu ministrantów nie może też zabraknąć innych atrakcji, przez które przyciąga się młodych chłopaków, między innymi:

 • gra w piłkę nożną,
 • wspólne wycieczki rowerowe, autokarowe,
 • ogniska.

Serdecznie zapraszamy chłopców do służby ministranckiej.

Ministranci*

Są przedstawicielami Ludu Bożego, kiedy podczas Eucharystii pełnią
swoją posługę. Będąc na oczach wspólnoty zgromadzonej w świątyni,
powinni dla niej być przykładem wiary i modlitwy.
Spośród ministrantów często wywodzą się powołani do kapłaństwa
lub życia zakonnego.
Dla pasterza parafii i jej wiernych ministranci powinni być
jak źrenica oka. Nie może ich zabraknąć w żadnej placówce duszpasterskiej,
zwłaszcza w parafii.

Synod wzywa do tworzenia w parafiach zespołów ministranckich,
liczących jak najwięcej osób. W parafialnym zespole ministranckim
powinni znajdować się chłopcy, młodzieńcy oraz dorośli mężczyźni.
Synod nie przewiduje ministrantek. Dziewczętom oraz kobietom należy
powierzać funkcje psalmistek, kantorek, chórzystek, organistek.

Opiekę duszpasterską nad ministrantami w małej parafii powinien
pełnić proboszcz
. W większej parafii proboszcz może ją zlecić wikariuszowi.
W pracy nad ministrantami dobre owoce przynosi współpraca
duszpasterza z ich rodzinami, dlatego Synod ją zaleca.

Duszpasterstwo ministrantów powinno obejmować:
− przygotowanie do prawidłowego, pięknego i pobożnego pełnienia
służby przy ołtarzu
− formację ludzką, chrześcijańską, apostolską
− dyskretne wspomaganie budzących się powołań
− wychowywanie do radości i wypoczynku (gry, zabawy, wycieczki,
pielgrzymki, przedstawienia, spotkania towarzyskie).

Spotkania ministrantów poświęcone pracy szkoleniowej i wychowawczej odbywają się w każdą sobotę o godz. 10.00 w kościele

Strojem ministranta jest komża, komża z pelerynką lub alba, sutanna
ministrancka. Dorośli mężczyźni, pełniący funkcje ministrantów, powinni
ubierać albę lub służyć ubrani w garnitur licujący z godnością ich posługi.

Przyjęcie kandydatów do grona ministrantów powinno odbywać się po
odpowiednim przygotowaniu, uroczyście, podczas nabożeństwa, w obecności
rodzin i wiernych.

W parafiach, gdzie są liczebnie większe zespoły, ministranci powinni
mieć sztanda
r, jako znak swojej wspólnoty.
W ramach Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskup ustanawia Diecezjalnego
Duszpasterza Ministrantów. Do jego zadań należy inspirowanie
pracy duszpasterskiej nad ministrantami w parafiach, przygotowywanie
dla nich materiałów pomocnych do szkolenia i formacji, organizowanie
różnorodnych spotkań, regionalnych i diecezjalnych.

* Żródło: Pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej (2007 – 2009). Prawo diecezjalne Kościoła Kaliskiego, Kalisz 2009, kanony 106-115