Kan. 849 Kodeksu Prawa Kanonicznego:

„Chrzest, brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie, który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem włącza ich do Kościoła, jest ważnie udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy słownej”.

Zgłoszenia dziecka do chrztu dokonuje w kancelarii parafialnej jeden z rodziców. Oprócz rodziców (bądź opiekunów prawnych) nikt inny nie jest uprawniony do załatwiania formalności chrzcielnych.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz zgłoszenie dziecka do chrztu do pobrania tutaj lub w kancelarii parafialnej 
 2. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
 3. Zaświadczenia rodziców chrzestnych z parafii ich zamieszkania potwierdzające, że są osobami wierzącymi i praktykującymi
 4. Dane chrzestnych: imię, nazwisko, wiek, wyznanie, adres
 5. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka
 6. Jeżeli rodzice dziecka nie mieszkają w naszej parafii, konieczne jest zgoda ks. proboszcza miejsca ich zamieszkania na chrzest

Czynności związane z przygotowaniem do Chrztu Świętego:

 1. Zgłoszenie Chrztu św. w kancelarii parafialnej
 2. Dostarczenie ww. dokumentów i wpisanie do księgi chrztów
 3. Spowiedź rodziców i chrzestnych
 4. Na chrzest rodzice przynoszą ze sobą świecę i białą szatę

CHRZESTNI

Nie każdy może być chrzestnym. Najważniejszym kryterium wyboru rodziców chrzestnych jest zawsze ich stosunek do wiary.

Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 874) te wymagania określa w sposób następujący:
Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 2. ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej
 5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

RODZICAMI CHRZESTNYMI NIE MOGĄ BYĆ:

 1. osoby żyjące w niesakramentalnym związku małżeńskim (bez ślubu kościelnego),
 2. osoby, które chociaż są katolikami, notorycznie zaniedbują praktyki religijne (życie modlitwą, uczęszczanie na niedzielną Eucharystię, do spowiedzi św. …,
 3. osoby, które prowadzą życie naganne.
 4. osoby po rozwodzie mogą być chrzestnymi, jeśli powtórnie nie związali się z nikim innym; żyją samotnie.

Z bycia rodzicem chrzestnym wynika bowiem obowiązek pomocy rodzicom dziecka w wychowaniu go w wierze. Istotnym elementem takiego wychowania jest osobiste świadectwo życia zgodnego z wiarą (por. statut 419 I Synodu Diecezji Kaliskiej). Rodzice chrzestni przed chrztem winni przystąpić do sakramentu pokuty.

Tzw. „świadkiem” chrztu może być tylko i wyłącznie chrześcijanin należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej. Katolik nie może być świadkiem chrztu.

Chrzestni pochodzący z innej parafii muszą przedstawić zaświadczenie od swojego proboszcza.

Po zaświadczenie dopuszczające do pełnienia godności rodzica chrzestnego należy zgłosić się osobiście. (por. Ustawa o ochronie danych osobowych) Zaświadczenie takie jest wydawane osobom aktualnie mieszkającym na terenie parafii.

Osoby przebywające czasowo (ponad 3 miesiące) poza parafią Lututów lub (ponad 6 miesiące) za granicą mogą otrzymać tylko potwierdzenie o przyjętych sakramentach w naszej parafii. (Te dokumenty możemy wydać najbliższej rodzinie). Zaświadczenie to jest podstawą do rozmowy z kapłanem w miejscu tymczasowym zamieszkania, by tam otrzymać stosowny dokument.