Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego


Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
Pieśń O Zbawcza Hostio godna czci,Co lud do niebios wiedziesz bram:Znój srogi nęka wiernych Ci, Więc siłę, pomoc ześlij nam.
 Jednemu w Trójcy Władcy ziem,Niech będzie chwała w każdy czas.
Niech On wieczystym życiem swym.W Ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen.
 
 
Pieśń1.Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz, Tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas. 
           Ref.Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat ,Jezu ufam Tobie

                 choćby wątpił świat.Strzeż mnie dobry Jezu jak własności
                 Swej ,I w opiece czułej duszę moją miej.
2.Ufność w miłosierdzie Boże zapewnienie daje nam, że w godzinę naszej śmierci przyjdzie po nas Jezus sam. 
          Ref.Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat … 


Litania do Miłosierdzia Bożego:


Kyrie, eleison, Chryste, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – 
zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże– 
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże – 
zmiłuj się nad nami.
Miłosierdzie Boże, najwyższy przymiocie Stwórcy
, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela
, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej
, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Boga
, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich
, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia
, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały
, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym
, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami
, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu
, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie Wcielonym
, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych
, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego
, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia
, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych
, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego
, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych
, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty
, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, w sakramencie Ołtarza i kapłaństwa
, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej
, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników
, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawiedliwych
, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, w udoskonaleniu świątobliwych
, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących
, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych
, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych
, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie
, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami
, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, pokoju konających
, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych
, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych
, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, korono Wszystkich Świętych
, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów
, ufamy Tobie!

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu – przepuść
nam, Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej – wysłuchaj nas,
Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze –
zmiłuj się nad nami.
K: Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.
W: Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będziemy.
Módlmy się:
Boże, w którym miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie Twoje, byśmy nigdy, nawet w największych trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie teraz i na wieki. Amen.
 
Koronka do Bożego Miłosierdzia:
W imię Ojca i Syna i Ducha św. Amen
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje,bądź wola Twoja,jako w niebie, tak i na ziemi.Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,i odpuść nam nasze winy,jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen
 
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen
 
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * i w Jezusa Chrystusa, * Syna Jego Jedynego, Pana naszego, * który się począł z Ducha Świętego, * narodził się z Maryi Panny, * umęczon pod Ponckim Piłatem, * ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, * zstąpił do piekieł, * trzeciego dnia zmartwychwstał, * wstąpił na niebiosa, * siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, * stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. * Wierzę w Ducha Świętego, * święty Kościół powszechny, * Świętych obcowanie, * grzechów odpuszczenie, * ciała zmartwychwstanie, * żywot wieczny. * Amen
Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
O, Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako Zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie!
 
Pieśń Przed tak wielkim Sakramentem Upadajmy wszyscy wraz, Niech przed Nowym Testamentem Starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, Niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi Hołd po wszystkie nieśmy dni. niech podaje wiek wiekowi Hymn triumfu, dzięki, czci. A równemu im Duchowi Niechaj wieczna chwała brzmi. Amen.
 
Módlmy się:Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
Pieśń Serce wielkie nam daj…

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele i święta 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 16:00

Poniedziałek18:00 Wtorek 18:00 Środa 18:00 Czwartek 18:00 Piątek 18:00 Sobota 8:00, 18:00

29 czerwca odpust ku czci św. Apostołów Piotra i Pawła

1 niedziela października odpust ku Czci Matki Bożej Różańcowej